Αιτιατική ουδετέρου ουσιαστικού
 

 

Πάτησε στην πτώση που ανήκει το υπογραμμισμένο ουδέτερο της πρότασης.

Στα ουδέτερα ξεχωρίζουμε την αιτιατική από την ονομαστική γιατί μπαίνει σαν αντικείμενο ενώ η ονομαστική μπαίνει σαν υποκείμενο.

 

 

              

 
 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία