Αιτιατική ουδετέρου

2από6

 
 

Το ποδήλατο του Γιάννη είναι γρήγορο.

    Ονομαστική           Αιτιατική