Αιτιατική ουδετέρου

5από6

 
 

Η Άννα ταχτοποιεί τα παιχνίδια της.

    Ονομαστική           Αιτιατική