Αιτιατική ουδετέρου

1από6

 
 

Ο Γιάννης έφτιαξε το ποδήλατό του.

    Ονομαστική           Αιτιατική