Αιτιατική ουδετέρου

3από6

 
 

Το ψάρι πιάστηκε στα δίχτυα του ψαρά.

    Ονομαστική           Αιτιατική