Αιτιατική ουδετέρου

6από6

 
 

Το σκυλάκι παίζει στην αυλή.

    Ονομαστική           Αιτιατική