Αιτιατική ουδετέρου

4από6

 
 

Ο ξυλοκόπος έκοψε τα δέντρα.

    Ονομαστική           Αιτιατική