Κριτήρια διαιρετότητας με το 3 ή το 9
 
 

Ένας αριθμός διαιρείται με το 3  αν το άθροισμα των ψηφίων του διαιρείται με το 3.
Ένας αριθμός διαιρείται με το 9 αν το άθροισμα των ψηφίων του διαιρείται με το 9.
Πάτησε στη σωστή απάντηση.

 

 

 

© 2010-15    |  Επικοινωνία