Κριτήρια διαιρετότητας με το 2
 
 

Ένας αριθμός διαιρείται με το 2 αν τελειώνει σε 0, 2, 4, 6, 8.
Πάτησε στη σωστή απάντηση.

 

 

 

© 2010-15    |  Επικοινωνία