Κλίση Ουσιαστικών - Αρσενικά προπαροξύτονα σε -ος (ο όροφος)

 

 

Πάτησε στο γράμμα που πρέπει να μπει ο τόνος.

ΚΑΝΟΝΑΣ: Τα ουσιαστικά όπως ο άνεμος κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα στη γενική του ενικού και στη γενική και αιτιατική του πληθυντικού αριθμού.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

 ο όροφος 
του ορφου
- ροφε
οι ροφοι
των ορφων
τους ορφους

 

 

 22

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία