Χριστούγεννα

 

  Αριστούχος 

Οι μάγοι ήξεραν ότι γεννήθηκε ο Χριστός από...

 Τους βοσκούς   Το αστέρι