Ισοδύναμα κλάσματα

6από6

 
α β

Είναι 1/4 = 3/12 ;

      Ναι             Όχι