Ισοδύναμα κλάσματα

5από6

 
α β

Τι έγιναν τα χρωματισμένα μέρη στη β μονάδα;

τριπλασιάστηκαν διπλασιάστηκαν