Ισοδύναμα κλάσματα

4από6

 
α β

Τι έγιναν τα μέρη που μοιράσαμε τη β μονάδα;

διπλασιάστηκαν τριπλασιάστηκαν