Ισοδύναμα κλάσματα

2από6

 
α β

Τι μέρος είναι χρωματισμένο στο β σχήμα;

      3/12             3/9