Ομώνυμα - ετερώνυμα κλάσματα
 

             
    4

 ,

4    
    5 3    
             
  Αριστούχος
  10.000.000
  1.000.000
  100.000
  10.000
  5.000
    2.000 
  1.000

Τι κλάσματα είναι;

 ομώνυμα   ετερώνυμα