Κριτήρια διαιρετότητας με το 5
 

Ένας αριθμός διαιρείται με το 5 αν τελειώνει σε 0 ή σε 5
Πάτησε στη σωστή απάντηση.

 

 

 

© 2010-15    |  Επικοινωνία