ανοιχτό 

 ανιχτό 

 

 

 κοινό 

 

 κυνό 

 
   

 

 κοντολογής 

 

 κοντολογίς 

 

 

 μητερό 

 

 μυτερό 

 
   

 βυσσινί 

 
   

 

 παμπάλαιο