επίπλοση 

 επίπλωση 

 

 

 χαμιλό 

 

 χαμηλό 

 
   

 

 ένικος 

 

 ένοικος 

 

 πρόσοψη 

   
   

 

 όροφος 

 
   

 

 βαμμένο