εξερευνητές 

 εξερευνιτές 

 

 

 γλώσσα 

 

 γλώσα 

 
   

 

 ξεκήνισαν 

 

 ξεκίνησαν 

 

 

 κατικώ 

 

 κατοικώ 

 
   

 

 έποικοι 

 

 έπικοι 

   

 καλλιέργεια