Αμβλυγώνια τρίγωνα

 

   

Πάτησε στις εικόνες που σου ζητείται.

 

 

 

 

 

Πάτησε όπου βλέπεις αμβλυγώνιο τρίγωνο
(Έχει μια αμβλεία γωνία).

 

 

 
 
 

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία