Κριτήρια διαιρετότητας του 5

 

   

Πάτησε στους αριθμούς που διαιρούνται με το 5.

 

 

 

 

 

Ποιοι αριθμοί διαιρούνται με το 5;

( Το 5 είναι διαιρέτης ενός αριθμού αν το ψηφίο των μονάδων είναι 0 ή 5 )

 

 

 
 
 

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία