Κριτήρια διαιρετότητας του 2

 

   

Πάτησε στους αριθμούς που διαιρούνται με το 2.

 

 

 

 

 

Ποιοι αριθμοί διαιρούνται με το 2;

( Το 2 είναι διαιρέτης ενός αριθμού αν το ψηφίο των μονάδων είναι 0, 2, 4, 6, 8)

 

 

 
 
 

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία