Κριτήρια διαιρετότητας του 10

 

   

Πάτησε στους αριθμούς που διαιρούνται με το 10.

 

 

 

 

 

Ποιοι αριθμοί διαιρούνται με το 10;

( Το 10 είναι διαιρέτης ενός αριθμού αν το ψηφίο των μονάδων είναι 0 )

 

 

 
 
 

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία