ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Θα θροΐζει
         

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

 

 Θρόισε
         

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

 

Είχε θροΐσει

         

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ

 

Έχει θροΐσει
         

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

 

Θρόιζε
         

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

 

Θα έχει θροΐσει