Μεταβατικά - αμετάβατα ρήματα

7από8

 
 

Δένουμε το σπάγκο στις τρύπες.

 Μεταβατικό   Αμετάβατο