Μεταβατικά - αμετάβατα ρήματα

6από8

 
 

Καθόμαστε στο τραπέζι.

 Μεταβατικό   Αμετάβατο