Μεταβατικά - αμετάβατα ρήματα

5από8

 
 

Βιαζόμαστε για να μην στεγνώσει η κόλλα.

 Μεταβατικό   Αμετάβατο