Μεταβατικά - αμετάβατα ρήματα

4από8

 
 

Κόψτε τους κύκλους.

 Μεταβατικό   Αμετάβατο