Μεταβατικά - αμετάβατα ρήματα

2από8

 
 

Η κόλλα στεγνώνει αμέσως.

 Μεταβατικό   Αμετάβατο