Ακολουθ_____ τις οδηγίες.

 -ήστε 

 

 -είστε 

             
 

Ακολουθ_____ από άλλους.

       
             
 

Θεωρ_____ πολύ καλοί μαθητές.

       
             
 

Θεωρ_____ ότι το θέμα έληξε.

       
             
 

Μετακιν_____ το τραπέζι.

       
             
 

Κιν_____ συνέχεια γύρω γύρω.