Αναφορικές προτάσεις
Αναφορικές αντωνυμίες και αναφορικά επιρρήματα

 
 

Πάτησε στη σωστή αναφορική αντωνυμία ή στο αναφορικό επίρρημα που πρέπει  να μπει στην πρόταση.

 

 

                

 
 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία