Από τον πολλαπλασιασμό στη διαίρεση

 

   

Πάτησε με στις λέξεις με τη σειρά ώστε να φτιάξεις την αντίστροφη πράξη του πολλαπλασιασμού.

 

 

 

Πολλαπλασιασμός

 

Εισόδημα
εργάτη
  Αριθ.
 εργατών
  Συνολ.
ποσό

12.000

Χ 3 = 36.000

 

 

 

 

Διαίρεση
Η αντίστροφη πράξη του πολλαπλασιασμού

 

Συνολ.
ποσό
: Αρ.
 εργ.
= Εισόδ.
εργάτη
 
 

 

 

 12

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία