Αριθμοί μέχρι το 1.000.000 - Γραφή

 

Γράψε τους αριθμούς.
Θυμήσου να βάλεις τη διαχωριστική τελεία των χιλιάδων.

 


(
Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς. )
  Διακόσιες τριάντα χιλιάδες πενήντα δύο  
  Εξακόσιες εφτά χιλιάδες εννιακόσια είκοσι πέντε  
  Εφτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες τετρακόσια δεκαοχτώ  

  

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία