κριφά 

 κρυφά 

 

 

 κυτάζω 

 

 κοιτάζω 

 
   

 ανεβαίνω 

 
   

 

 διώροφο 

 
     

 

 Δεύτερη 

   

 

 Πρώτη