κριφά 

 κρυφά 

 

 

 κυτάζω 

 

 κοιτάζω 

 
   

 

 ανεβαίνω 

 

 ανεβένω 

 

 

 διόροφο 

 

 διώροφο 

 
   

 

 Δέφτερη 

 

 Δεύτερη 

   

 Πρώτη