βροχοσταλίδες 

 βροχοσταλήδες 

 

 

 ύδρευση 

 

 ύδρεφση 

 
   

 

 σύνεφα 

 

 σύννεφα 

 

 

 λειψυδρία 

 

 λειψιδρία 

 
   

 

 ποτιστήρια 

 

 ποτηστήρια 

 

 

 λιόνουν 

 

 λιώνουν