κόβωνται 

 κόβονται 

 

 

 επιδή 

 

 επειδή 

 
   

 

 γεννήθηκε 

 

 γενήθηκε 

 

 

 χρησιμοποιώ 

 

 χρισημοποιώ 

 
   

 

 μαντίλια 

 

 μαντήλια 

   

 πληθυσμός