1. Γυρνούσε
         

 

 

Ενεστώτας

 
 

Παρατατικός

 
 

Εξακολουθητικός Μέλλοντας

 
8
7
6
5
4
3
2
1