Οι Μέλλοντες
(της ενεργητικής φωνής)

5από8

 
 

θα πληκτρολογώ

 Συνοπτικός Μέλ.   Εξακολουθητικός Μέλ.   Συντελεσμένος Μέλ.