Απλές - σύνθετες προτάσεις

5από6

 
 

Ο Γιάννης είναι έξυπνος και δραστήριος.

 Απλή   Σύνθετη