Απλές - σύνθετες προτάσεις

4από6

 
 

Ο Γιάννης διαβάζει ένα βιβλίο.

 Απλή   Σύνθετη