Πληθυντικός αριθμός

 
  οι ανήφοροι  

   οι καλογέροι  
             
  των ανήφορων  

 

   οι καλόγεροι  
             
  τους ανήφορους  

 

   των καλόγερων  
             
  - ανήφοροι   - καλόγεροι    των καλογέρων  
             
     

 

   τους καλόγερους  
             
     

 

   τους καλογέρους -