ήμερος           
    ήρεμος            
    ατάραχος