Ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού

 

   

Πάτησε στις εικόνες που σου ζητείται.

 

 

 

 

 

Πάτησε στους πίνακες που δεν είναι αλγόριθμοι του πολλαπλασιασμού.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 12

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία