Κλάσματα

 

Γράψε τα κλάσματα που εκφράζουν τα σχήματα.

 

 

( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς. )

       

 
     

 

 

 

   

Έχουμε πάρει (με χρώμα) :

 

Είναι ίσα χωρισμένο σε:

 

                                                    

 

 13

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία