Αριθμοί μέχρι το 3.000 - Γραφή

 

Γράψε τους αριθμούς.
Θυμήσου να βάλεις τη διαχωριστική τελεία των χιλιάδων.

 


(
Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς. )
  Χίλια εξακόσια σαράντα πέντε  
  Δύο χιλιάδες διακόσια δώδεκα  
  Χίλια τριακόσια δύο  
  Δύο χιλιάδες επτά  
Χίλια επτακόσια εννιά  

  
 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία