κολυμβητής 

 κολημβητής 

   

 καταιγίδα 

 
     

 

 ναυαγός 

   

 

 θηλαστικά 

 
     

 

 Μεσόγειος 

   

 

 δίχτυα