κολυμβητής 

 κολημβητής 

 

 

 κατεγίδα 

 

 καταιγίδα 

 
   

 

 ναβαγός 

 

 ναυαγός 

 

 

 θιλαστικά 

 

 θηλαστικά 

 
   

 

 Μεσόγιος 

 

 Μεσόγειος 

 

 

 δίχτια 

 

 δίχτυα