υλικά 

 υληκά 

 

 

 ενέργεια 

 

 ενέργοια 

 

   

 

 Τάλως 

 

 Τάλος 

 

 

 γιαλί 

 

 γυαλί 

 
   

 

 ασίμι 

 

 ασήμι 

 

 

 σιδερέννιο 

 

 σιδερένιο